MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1028 year 14

MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1028 year 14

MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1028 year 14

MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1028 year 14