MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1032 year 18

MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1032 year 18

MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1032 year 18

MUGHAL: Jahangir, 1605-1628, AV zodiac mohur, Agra, AH1032 year 18